Og dog er du den hellige, som troner på Israels Lovsange. Psa 22.4
Leitura diária na versão VTD - Danés


Psa 64
Psa 65
Psa 66
Psa 67
2Co 11.1-15

Psa 64


2
Hør, o Gud, min røst, når jeg klager, skærm mit Liv mod den rædsomme Fjende;
3
skjul mig for Ugerningsmændenes Råd, for Udådsmændenes travle Hob.
4
der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord på Buen
5
for i Løn at ramme den skyldfri, ramme ham brat og uset.
6
Ihærdigt lægger de onde Råd, skryder af, at de lægger Snarer siger: "Hvem skulde se os?"
7
De udtænker onde Gerninger, fuldfører en gennemtænkt Tanke - og Menneskets Indre og Hjerte er dybt.
8
Da rammer Gud dem med en Pil af Slaget rammes de brat;
9
han styrter dem for deres Tunges Skyld. Enhver, som ser dem, ryster på Hovedet;
10
alle Mennesker frygter, forkynder, hvad Gud har gjort, og fatter hans Hænders Geming;
11
de retfærdige glædes i HERREN og lider på ham, de oprigtige af Hjertet jubler til Hobe!

topo

Psa 65


2
Lovsang tilkommer dig på Zion,o Gud, dig indfrier man Løfter, du, som hører Bønner;
3
alt Kød kommer til dig, når Brøden tynger.
4
Vore Overtrædelser blev os for svare, du tilgiver dem.
5
Salig den, du udvælger, lader bo i dine Forgårde! Vi mættes af dit Huses Rigdom, dit Tempels Hellighed.
6
Du svarer os underfuldt i Retfærd, vor Frelses Gud, du Tilflugt for den vide Jord, for fjerne Strande,
7
du, som grundfæster Bjerge med Vælde, omgjorde med Kraft,
8
du, som dæmper Havenes Brusen, deres Bølgers Brusen og Folkefærds Larm,
9
så Folk ved Verdens Ende gruer for dine Tegn; hvor Morgen og Aften oprinder, bringer du Jubel.
10
Du så til Landet, vanded det, gjorde det såre rigt, Guds Bæk er fuld af Vand, du bereder dets Korn,
11
du vander dets Furer, jævner knoldene, bløder det med Regn, velsigner dets Sæd.
12
Med din Herlighed kroner du Året, dine Vognspor flyder af Fedme;
13
de øde Græsgange flyder, med Jubel omgjordes Højene;
14
Engene klædes med Får, Dalene hylles i Korn, i Jubel bryder de ud og synger!

topo

Psa 66


1
Bryd ud i Jubel for Gud, al Jorden,
2
lovsyng hans Navns Ære, syng ham en herlig Lovsang,
3
sig til Gud: "Hvor forfærdelige er dine Gerninger! For din vældige Styrkes Skyld logrer Fjenderne for dig,
4
al Jorden tilbeder dig, de lovsynger dig, lovsynger dit Navn." - Sela.
5
Kom hid og se, hvad Gud har gjort i sit Virke en Rædsel for Menneskenes Børn.
6
Han forvandlede Hav til Land, de vandrede til Fods over Strømmen; lad os fryde os højlig i ham.
7
Han hersker med Vælde for evigt, på Folkene vogter hans Øjne, ej kan genstridige gøre sig store. - Sela.
8
I Folkeslag, lov vor Gud, lad lyde hans Lovsangs Toner,
9
han, som har holdt vor Sjæl i Live og ej lod vor Fod glide ud!
10
Thi du ransaged os, o Gud, rensede os, som man renser Sølv;
11
i Fængsel bragte du os, lagde Tynge på vore Lænder,
12
lod Mennesker skride hen over vort Hoved, vi kom gennem Ild og Vand; men du førte os ud og bragte os Lindring!
13
Med Brændofre vil jeg gå ind i dit Hus og indfri dig mine Løfter,
14
dem, mine Læber fremførte, min Mund udtalte i Nøden.
15
Jeg bringer dig Ofre af Fedekvæg sammen med Vædres Offerduft, jeg ofrer Okser tillige med Bukke. - Sela.
16
Kom og hør og lad mig fortælle jer alle, som frygter Gud, hvad han har gjort for min Sjæl!
17
Jeg råbte til ham med min Mund og priste ham med min Tunge.
18
Havde jeg tænkt på ondt i mit Hjerte, da havde Herren ej hørt;
19
visselig, Gud har hørt, han lytted til min bedende Røst.
20
Lovet være Gud, som ikke har afvist min Bøn eller taget sin Miskundhed fra mig!

topo

Psa 67


2
Gud være os nådig og velsigne os, han lade sit Ansigt lyse over os - Sela -
3
for at din Vej må kendes på Jorden, din Frelse blandt alle Folk.
4
Folkeslag skal takke dig, Gud, alle Folkeslag takke dig;
5
Folkefærd skal glædes og juble, thi med Retfærd dømmer du Folkeslag, leder Folkefærd på Jorden, - Sela.
6
Folkeslag skal takke dig Gud, alle Folkeslag takke dig!
7
Landet har givet sin Grøde, Gud, vor Gud, velsigne os,
8
Gud velsigne os, så den vide Jord må frygte ham!

topo

2Co 11

1-15
1
Gid I vilde finde eder i en Smule Dårskab af mig! Dog, I gør det Jo nok.
2
Thi jeg er nidkær for eder med Guds Nidkærhed; jeg har jo trolovet eder med een Mand for at fremstille en ren Jomfru for Kristus.
3
Men jeg frygter for, at ligesom Slangen bedrog Eva ved sin Træskhed, således skulle eders Tanker fordærves og miste det oprigtige Sindelag over for Kristus.
4
Thi dersom nogen kommer og prædiker en anden Jesus, som vi ikke prædikede, eller I få en anderledes Ånd, som I ikke fik, eller et anderledes Evangelium, som I ikke modtoge, da vilde I kønt finde eder deri.
5
Thi jeg mener ikke at stå tilbage i noget for de såre store Apostle.
6
Er jeg end ulærd i Tale, så er jeg det dog ikke i Kundskab; tværtimod på enhver Måde have vi lagt den for Dagen for eder i alle Stykker.
7
Eller gjorde jeg Synd i at fornedre mig selv, for at I skulde ophøjes, idet jeg forkyndte eder Guds Evangelium for intet?
8
Andre Menigheder plyndrede jeg, idet jeg tog Sold af dem for at tjene eder, og medens jeg var nærværende hos eder og kom i Trang, faldt jeg ingen til Byrde;
9
thi min Trang afhjalp Brødrene, da de kom fra Makedonien, og i alt har jeg holdt og vil jeg holde mig uden Tynge for eder.
10
Så vist som Kristi Sandhed er i mig, skal denne Ros ikke fratages mig i Akajas Egne.
11
Hvorfor? mon fordi jeg ikke elsker eder? Gud ved det.
12
Men hvad jeg gør, det vil jeg fremdeles gøre, for at jeg kan afskære dem Lejligheden, som søge en Lejlighed, til at findes os lige i det, hvoraf de rose sig.
13
Thi sådanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som påtage sig Skikkelse af Kristi Apostle.
14
Og det er intet Under; thi Satan selv påtager sig Skikkelse af en Lysets Engel.
15
Derfor er det ikke noget stort, om også hans Tjenere påtage sig Skikkelse som Retfærdigheds Tjenere; men deres Ende skal være efter deres Gerninger.

topo
Únete a nuestra comunidad
Facebook
Twitter